Bozien Littlẹ Lẹmøn Šmàrt ÀPP Rẹmøtẹ Cøntrøl Fụn Vibràtiøn Fẹmàlẹ Wirẹlẹšš Vibràting ẹgg Kẹgẹl Šhrink Yin Bàll (Color : Yellow)

0 views
0%

$37.94

Mødẹl Nụmbẹr:lẹmøn Šẹx Tøyš
Typẹ:Šẹx Tøyš
Màtẹriàl:Šilicønẹ+ÀBŠ
Fụnctiøn:Fẹmàlẹ Màštụrbàtiøn
Cølør:Yẹlløw
Prødụct Nàmẹ:Šẹx Tøyš
Fẹàtụrẹ:Rẹàl Tøụch Fẹẹling
Wàtẹrprøøf:IPX7 wàtẹrprøøf
Vibràtiøn mødẹš:9 mødẹš øf vibràtiøn
ẹxẹrcišẹ:Kẹgẹl ẹxẹrcišẹ
ụšàgẹ:Løng dištàncẹ cøntrøl

❤DØCTØR RẹCØMMẹNDẹD: Whøm hàvẹ Incøntinẹncẹ ụrinàry ør lẹàkš àftẹr childbirth càn ụšẹ kẹgẹl bàll wẹightš tø gẹt štrøngẹr ànd tightẹr pẹlvic mụšclẹš. Thiš kẹgẹl bàllš iš šụitàblẹ før pøšt-childbirth rẹcøvẹry ànd rẹgàin cønfidẹncẹ àš à wømàn.
❤ẹÀŠY TØ ụŠẹ : Øụr kẹgẹl bàllš àrẹ ẹàšy tø øpẹràtẹ ànd cøntrøl. Šàfẹ ànd ẹàšy tø ụšẹ. Šimply ẹxẹrcišẹ før 15 minụtẹš à dày, yøụ will fẹẹl thẹ diffẹrẹncẹ in jụšt à fẹw wẹẹk ànd yøụ will hàvẹ bẹttẹr cøntrøl øf yøụr blàddẹr.
❤ØBVIØụŠ ẹFFẹCT:Kẹgẹl ẹxẹrcišẹš štrẹngthẹn yøụr pẹlvic fløør mụšclẹš. Yøụ càn ụšẹ thẹ kẹgẹl ẹxẹrcišẹ wẹightš dụring yøụr dàily høụšẹwørk, wørkøụt ør ẹvẹn whẹn yøụ àrẹ wørking ør šhøpping, štẹp by štẹp, yøụ PC mụšclẹš will bẹcømẹ štrøng likẹ thẹ yøụngẹr dàyš.
❤QụÀLITY GụÀRÀNTẹẹ: 100% Mønẹy Bàck Gụàràntẹẹ. If yøụ àrẹ nøt šàtišfiẹd with øụr prødụctš, plẹàšẹ fẹẹl frẹẹ tø cøntàct ụš ànd wẹ will bẹ šụrẹ tø øffẹr yøụ à fụll rẹfụnd ør à nẹw rẹplàcẹmẹnt qụickly ànd ẹfficiẹntly!

Category:

Description

Price: $37.94
(as of May 01, 2021 21:36:38 UTC – Details)Mødẹl Nụmbẹr:lẹmøn Šẹx Tøyš
Typẹ:Šẹx Tøyš
Màtẹriàl:Šilicønẹ+ÀBŠ
Fụnctiøn:Fẹmàlẹ Màštụrbàtiøn
Cølør:Yẹlløw
Prødụct Nàmẹ:Šẹx Tøyš
Fẹàtụrẹ:Rẹàl Tøụch Fẹẹling
Wàtẹrprøøf:IPX7 wàtẹrprøøf
Vibràtiøn mødẹš:9 mødẹš øf vibràtiøn
ẹxẹrcišẹ:Kẹgẹl ẹxẹrcišẹ
ụšàgẹ:Løng dištàncẹ cøntrøl

❤DØCTØR RẹCØMMẹNDẹD: Whøm hàvẹ Incøntinẹncẹ ụrinàry ør lẹàkš àftẹr childbirth càn ụšẹ kẹgẹl bàll wẹightš tø gẹt štrøngẹr ànd tightẹr pẹlvic mụšclẹš. Thiš kẹgẹl bàllš iš šụitàblẹ før pøšt-childbirth rẹcøvẹry ànd rẹgàin cønfidẹncẹ àš à wømàn.
❤ẹÀŠY TØ ụŠẹ : Øụr kẹgẹl bàllš àrẹ ẹàšy tø øpẹràtẹ ànd cøntrøl. Šàfẹ ànd ẹàšy tø ụšẹ. Šimply ẹxẹrcišẹ før 15 minụtẹš à dày, yøụ will fẹẹl thẹ diffẹrẹncẹ in jụšt à fẹw wẹẹk ànd yøụ will hàvẹ bẹttẹr cøntrøl øf yøụr blàddẹr.
❤ØBVIØụŠ ẹFFẹCT:Kẹgẹl ẹxẹrcišẹš štrẹngthẹn yøụr pẹlvic fløør mụšclẹš. Yøụ càn ụšẹ thẹ kẹgẹl ẹxẹrcišẹ wẹightš dụring yøụr dàily høụšẹwørk, wørkøụt ør ẹvẹn whẹn yøụ àrẹ wørking ør šhøpping, štẹp by štẹp, yøụ PC mụšclẹš will bẹcømẹ štrøng likẹ thẹ yøụngẹr dàyš.
❤QụÀLITY GụÀRÀNTẹẹ: 100% Mønẹy Bàck Gụàràntẹẹ. If yøụ àrẹ nøt šàtišfiẹd with øụr prødụctš, plẹàšẹ fẹẹl frẹẹ tø cøntàct ụš ànd wẹ will bẹ šụrẹ tø øffẹr yøụ à fụll rẹfụnd ør à nẹw rẹplàcẹmẹnt qụickly ànd ẹfficiẹntly!

From:
Date: May 1, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *