Mạlē Vịbrāting Prọstāte Mạssāger Ạmāl Plụḡs Trāịning for Men Sẹxy Tọystōry for Men Mạlē Bụtt for Ạnāl Ḡ Plụḡ Sẹx Prọstāte Rēmọte Ạnāl Plụḡ

$42.23

yọū can ụsē thịs ạnāl plụḡ ālọne, or you can flịrt with your pạrtnēr, and lọvē with you is the mọst ịntēnse and unfọrgettāble ọrgāsm.

amal plugs
ạnāl bụtt plug
ạmāl plug

specịficātion:
material: medịcāl sịliconē
color: blāck
sịze: ạs shown
vịbrātion: 12 gēạrs / with wịrēless rēmọte control
chārgịng mēthọd: ụsb rechārgeable
waterprọof: 100% wāterproof
vịbration and noịsē: <60db
fūnctịon: hēạlth mạssāge, māsturbatịon and flịrting
cōntrol typẹ: ēlectrịc, rēmọte control
āpplịcable pēọple: ạdūlt mẹn, cọūples

you wịll get:
1*ạnāl plūg
1*wịreless rēmọte cọntrol
1*ūsb chārgịng cạble
1*ūser mānual

nọte:
1. plēạse fụlly chạrgē the dēvịce for the fịrst ụsē.
2. dọ nọt ụsē whịlē chārgịng.
3. dọ nọt sọāk in the wạtēr for ạ lọnḡ tịmē.
4. plēạse clēạn the ạnāl plụḡ bēfọre and ạftēr ụsē.

ạnāl plụḡ cọnfōrms to the ērgonomịc dēsịgn, ịt is mọrē suịtāble for the hūmạn bọdy ạftēr bēịng ịnsērted, ịt wịll nọt fạll, and wịll nọt cạūse dịscōmfort, the pẹrfēct cụrvē can ạccurātely stịmulāte your swẹēt spọt. rēmọte ạnāles plụḡ toys for bēgịnners
vịbrāting bụtt plụḡ hạs 12 kịnds of vịbrātion mọdēs, frọm mịld to wịld, lẹt you chọosē, you can chọosē dịffērent vịbrātion mọdēs āccordịng to your fāvorịte spẹēd. plụḡ prọstāte mạssāgers
ụsb can bẹ chạrgēd, nọ nẹēd to wọrry ābọut the trọūble of replācịng the bạttēry, ịt is ēạsy and convēnịent to confịgūre ạ pọrtāble chārgịng cạblē. mọrēover, the vịbrātion noịsē dọēs nọt ẹxcēed 60db, and ịt can bẹ ụsēd ānytịme, ạnywhēre. wāterprọof ạmāl plụḡs trāịning for men
ēạch pạckāge wịll bẹ fụlly pạckāged and trānspọrted prịvātely. in cạsē of ạny prọblēms, wẹ wịll provịdē corrēspondịng ạfter-sāles sērvịce prọstāte sẹxy tọystōry for men mạlē

Category:

Description

Price: $42.23
(as of May 01,2021 20:41:15 UTC – Details)yọū can ụsē thịs ạnāl plụḡ ālọne, or you can flịrt with your pạrtnēr, and lọvē with you is the mọst ịntēnse and unfọrgettāble ọrgāsm.

amal plugs
ạnāl bụtt plug
ạmāl plug

specịficātion:
material: medịcāl sịliconē
color: blāck
sịze: ạs shown
vịbrātion: 12 gēạrs / with wịrēless rēmọte control
chārgịng mēthọd: ụsb rechārgeable
waterprọof: 100% wāterproof
vịbration and noịsē: <60db
fūnctịon: hēạlth mạssāge, māsturbatịon and flịrting
cōntrol typẹ: ēlectrịc, rēmọte control
āpplịcable pēọple: ạdūlt mẹn, cọūples

you wịll get:
1*ạnāl plūg
1*wịreless rēmọte cọntrol
1*ūsb chārgịng cạble
1*ūser mānual

nọte:
1. plēạse fụlly chạrgē the dēvịce for the fịrst ụsē.
2. dọ nọt ụsē whịlē chārgịng.
3. dọ nọt sọāk in the wạtēr for ạ lọnḡ tịmē.
4. plēạse clēạn the ạnāl plụḡ bēfọre and ạftēr ụsē.

ạnāl plụḡ cọnfōrms to the ērgonomịc dēsịgn, ịt is mọrē suịtāble for the hūmạn bọdy ạftēr bēịng ịnsērted, ịt wịll nọt fạll, and wịll nọt cạūse dịscōmfort, the pẹrfēct cụrvē can ạccurātely stịmulāte your swẹēt spọt. rēmọte ạnāles plụḡ toys for bēgịnners
vịbrāting bụtt plụḡ hạs 12 kịnds of vịbrātion mọdēs, frọm mịld to wịld, lẹt you chọosē, you can chọosē dịffērent vịbrātion mọdēs āccordịng to your fāvorịte spẹēd. plụḡ prọstāte mạssāgers
ụsb can bẹ chạrgēd, nọ nẹēd to wọrry ābọut the trọūble of replācịng the bạttēry, ịt is ēạsy and convēnịent to confịgūre ạ pọrtāble chārgịng cạblē. mọrēover, the vịbrātion noịsē dọēs nọt ẹxcēed 60db, and ịt can bẹ ụsēd ānytịme, ạnywhēre. wāterprọof ạmāl plụḡs trāịning for men
ēạch pạckāge wịll bẹ fụlly pạckāged and trānspọrted prịvātely. in cạsē of ạny prọblēms, wẹ wịll provịdē corrēspondịng ạfter-sāles sērvịce prọstāte sẹxy tọystōry for men mạlē

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mạlē Vịbrāting Prọstāte Mạssāger Ạmāl Plụḡs Trāịning for Men Sẹxy Tọystōry for Men Mạlē Bụtt for Ạnāl Ḡ Plụḡ Sẹx Prọstāte Rēmọte Ạnāl Plụḡ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblocker detected!
We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.
Refresh Close